میکروکنترلر و پردازنده ها

AT90CAN128-16AU

260,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

AT91SAM7S64-AU

169,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA128A-AU (Refurbished)

140,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA168PA-AU

65,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA16A-PU

89,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA32A-AU

99,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA64A-AU

90,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA88PA-AU

59,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA8A-AU

85,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

ATMEGA8A-PU

60,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

HT9170D

320,000 تومان

میکروکنترلر و پردازنده ها

LPC1343 (Refurbished)

110,000 تومان