نیازمندی‌های اپلیکیشن Blynk

تنظیمات سرور

آدرس لازم برای وارد کردن در قسمت  Host address در تنظیمات سرور:

				
					blynk.tameshkserver.ir
				
			

پورت لازم برای وارد کردن در قسمت  Port در تنظیمات سرور:

				
					9443
				
			

دانلود اپلیکیشن Blynk

تنظیمات سرور

آدرس لازم برای وارد کردن در قسمت  Host address در تنظیمات سرور:

				
					blynk.tameshkserver.ir
				
			

پورت لازم برای وارد کردن در قسمت  Port در تنظیمات سرور:

				
					9443